IN SPIRIT

REGULAMIN

Regulamin świadczenia usług w gabinecie

TERAPIE NATURALNE IN SPIRIT MAGDALENA PASEK

§ 1. Postanowienia ogólne i definicje

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”określa zasady korzystania z usług , zwanych dalej: Usługą lub Usługami ,która jest świadczona w Gabinecie terapii naturalnych IN SPIRIT mieszczącym się w Koszalinie, przy ulicy T. Sygietyńskiego 14 w Koszalinie,  które jest zwany dalej: IN SPIRIT. Przed skorzystaniem z Usługi  należy zapoznać się z treścią Regulaminu.
 2. Skorzystanie z Usługi jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 3. Samodzielnie dokonywać Rejestracji oraz korzystać i uczestniczyć w Wizycie podczas, której wykonywana jest Usługa mogą wyłącznie osoby pełnoletnie – dalej zwanaKlientem. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Usługi  na takich samych zasadach jak osoby pełnoletnie wyłącznie za uprzednią zgodą ich opiekuna, rodzica lub przedstawiciela ustawowego, wyrażoną przez rozpoczęciem Usługi.

§2. Rejestracja na Wizytę

 1. Usługi świadczone są wyłącznie za uprzednią rezerwacją wizyty- dalej zwane:Wizytą, za wyjątkiem wyjątkowych sytuacji, w których Klient może skorzystać z Usługi poza kolejnością, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 2. Wizyty w gabinecie IN SPIRIT można umawiać poprzez telefoniczną rejestrację- dalej: Rejestracjaod poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 lub on-line.
 3. Klienci rejestrowani są zgodnie z grafikiem obowiązującym w gabinecie IN SPIRIT.
 4. Podczas rejestracji zaproponowany najbliższy możliwy termin wizyty. Jeżeli okaże się, że zaproponowany termin jest zbyt odległy, Klient może zostać wpisany na listę rezerwową co oznacza, że będzie mógł skorzystać z Usługi w sytuacji, w której inny Klient, który wcześniej dokonał skutecznej Rezerwacji i został umówiony na Wizytę, odwoła Wizytę lub z innych przyczyn Wizyta zostanie anulowana.
 5. Podczas Rejestracji osoba rejestrująca poprosi o podanie następujących danych:
  1. imię i nazwisko;
  2. numer telefonu do kontaktu;
 1. Na 24 godziny przed umówionym terminem Wizyty Klient otrzymuje automatyczną wiadomość tekstową SMS z systemu TIMEBOX, z przypomnieniem o Wizycie wraz z prośbą o jej potwierdzenie.
 2. W przypadku niepotwierdzenia Wizyty przez Klienta drogą telefoniczną lub za pośrednictwem wiadomości tekstowej SMS najpóźniej w dniu poprzedzającym Wizytę do godziny 18:00- Wizyta ta zostanie IN SPIRIT automatycznie anulowana.

§ 3. Rezygnacja z Wizyty, odwołanie z Wizyty

 1. IN SPIRIT zastrzega, że ustalona godzina Wizyty może ulec nieznacznej zmianie. Jeżeli przesunięcie w godzinie Wizyty wynika w szczególności z przyczyn niezależnych od IN SPIRIT i trwa dłużej niż 15 minut, gabinet IN SPIRIT w miarę możliwości poinformuje Klientów zapisanych na Wizyty o przesunięciu terminu Wizyt. Niemniej wszyscy pracownicy My Way dokładają wszelkich starań, by Wizyty odbywały się planowo.
 2. Gabinet IN SPIRIT zastrzega, że jeżeli Klient spóźni się na Wizytę może ona ulec skróceniu lub zostać anulowana, jeżeli pracownik IN SPIRIT uzna, że w pozostałym czasie nie ma możliwości wykonania Usługi z należytym staraniem. Ponadto Gabinet IN SPIRIT informuje, że koszt wizyty nie ulega w tych przypadkach zmianie.
 3. Nieprzystąpienie do Wizyty przez Klienta bez uprzedniego odwołania Wizyty uprawnia gabinet IN SPIRIT do obciążenia Klienta kosztami niezrealizowanej Wizyty oraz zażądania wpłaty zadatku przed zrealizowaniem następnej Wizyty. Wpłata zadatku w wysokości 50zł może nastąpić w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia lub jako przelew internetowy na konto bankowe na dane:Terapie naturalne IN SPIRIT Magdalena Pasek
  Szczeglino 39

76-004 Sianów
Numer konta bankowego: 84 1160 2202 0000 0003 9164 3194

 1. IN SPIRIT zastrzega sobie prawo do odwołania ze względów losowych. W takim wypadku IN SPIRIT zaproponuje nowy termin Wizyty.
 2. Gabinet IN SPIRIT informuje, że nie udziela konsultacji telefonicznych zakresem odpowiadających świadczonej Usłudze. Klient jest konsultowany wyłącznie podczas umówionej wizyty.
 3. Pierwszeństwo przyjęcia na Wizytę mają Klienci, którzy uprzednio dokonali Rezerwacji i umówili się na Wizytę. W wypadkach szczególnych, w tym w szczególności odnoszących się do osób wymagających natychmiastowej konsultacji- przewiduje się możliwość przyjęcia osoby bez uprzednio dokonanej przez nią Rejestracji, zgodnie z procedurą rejestracyjną.
 4. Klient ma prawo odwołać Wizytę najpóźniej na 24 godziny przez zaplanowaną wizytą.

§ 4. Przebieg Wizyty

 1. Usługi wykonywane w IN SPIRIT wykonywane są przez specjalistów, posiadających doświadczenia zawodowe oraz umiejętności potrzebne do wykonania Usługi.
 2. Na pierwszej Wizycie Klient obowiązany jest do wypełnienia tzw. KARTY KLIENTA, na której podstawie zostanie przeprowadzony wywiad z Klientem
 3. Odmowa wypełnienia KARTY KLIENTA, podania swoich danych, informacji o stanie zdrowia czy odmowy wykonania zdjęć dokumentujących przebieg terapii bez ich rozpowszechniania wiąże się z odmową wykonania Zabiegu.
 4. Po przeprowadzeniu wywiadu specjalista gabinetu IN SPIRIT przedstawi Klientowi plan terapii.

§ 5. Płatności

 1. Klient jest obowiązany do dokonania zapłaty za wykonane Usługi, Szczegółowy Cennik dla poszczególnych Usług znajduje się na stronie internetowej firmy oraz w siedzibie firmy.
 2. W Gabinecie IN SPIRIT udostępnia się następujące formy płatności:
  1. Gotówka
  2. Karta płatnicza
  3. Bon podarunkowy
 3. Zapłata za Usługi następuje po odbytej Wizycie, za wyjątkiem przypadków określonych niniejszym Regulaminem, za które Klient obowiązany jest uiścić całość lub część opłaty przed wykonaniem Usługi  lub w przypadkach płatności za Usługę pomimo jej niewykonania z uwagi na okoliczności leżące po stronie Klienta.
 4. W przypadku Klientów korzystających z bonów podarunkowych, po odbytej Wizycie Klient w momencie płatności Klient obowiązany jest okazać bon podarunkowy. W innym wypadku, Usługi podlegają płatności gotówkowej lub za pośrednictwem karty płatniczej.

§ 6. Procedura reklamacyjna

 1. Klient po wykonanej Usłudze ma prawo do złożenia reklamacji nie później niż 7 dni od jej wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Usługi- dalej: Reklamacja. Składając Reklamację Klient obowiązany jest opisać stan faktyczny oraz wskazać z jakich przyczyn uważa Reklamację za zasadną.
 2. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez IN SPIRIT w terminie 14 dni od otrzymania Reklamacji. W tym terminie Klient zostanie powiadomiony o zasadności lub braku podstaw do uznania ją za zasadną.
 3. W przypadku uznania Reklamacji za zasadną Klientowi przysługuje nieodpłatna usługa korygująca w gabinecie IN SPIRIT lub zwrot kosztów wykonanej Usługi. IN SPIRIT w ramach uznania reklamacji może ponadto zaproponować inne korzyści Klientowi.
 4. W przypadku kwestionowania Usługi zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną Usługę – w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany po rozpatrzeniu reklamacji w pełnej wysokości. IN SPIRIT  zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.
 5. Reklamacja nie obejmuje powikłań takich jak: ból, krwiak, krwawienie po zabiegu, podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie, reakcja alergiczna na zastosowane preparaty, powikłania spowodowane niezastosowaniem się do zaleceń i planu terapii – jeżeli objawy te związane są z wykonaną Usługą lub wiążą się z indywidualnymi predyspozycjami Klienta, w szczególności jeżeli nie poinformował o tym w Karcie Wywiadu.

§ 7.Odpowiedzialność

 1. Klienci odpowiadają w pełnej wysokości za wszelkie uszkodzenia wyposażenia gabinetu IN SPIRIT.Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich opiekunowie, rodzice lub ustawowi przedstawiciele.
 2. IN SPIRIT nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w IN SPIRIT, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient zobowiązany jest zatrzymać przy sobie.
 3. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonane Usługi po stronie gabinetu IN SPIRIT.
 4. IN SPIRIT nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Usługi wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.
 5. Klient zobowiązany jest przestrzegać wszelkich zaleceń specjalisty, które zostały udzielone mu podczas Wizyty.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie osoby przebywające na obszarze gabinetu IN SPIRIT zobowiązane są przestrzegać całkowitego zakazu palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych oraz całkowitego zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
 2. Na obszarze gabinetu IN SPIRIT a w szczególności do pomieszczeń, w których wykonywane są Usługi zabrania się wprowadzania zwierząt.
 3. Każdy Klient ma prawo wglądu do Regulaminu, Cennika gabinetu IN SPIRIT.
 4. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług powinny zostać w pierwszej kolejności rozwiązane polubownie.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia _____01.06.2022___________
 6. O zmianach niniejszego Regulaminu Klient będzie powiadamiany drogą e-mailową, na adres podany podczas Rejestracji.